Referat af generalforsamling 26. febr. 2019

Referent: Stine Østergaard Pedersen

1. Valg af dirigent

Kasper Fiirgaard bliver valgt.

2. Bestyrelsesberetning v/formanden Palle Andersen

Palle fortæller om året der er gået. Han siger tak til medlemmerne som holder klubben i gang. En stor tak til trænerne, som gør et rigtig godt stykke arbejde hver uge, og tak til bestyrelsen.

Klubben har igen i det forgangne år været repræsenteret ved forskellige stævner, hvor vi har mødtes med de andre Muay Thai klubber fra hele landet. Og selvom Kalundborg Muay Thai er en lille klub, så fighter vi på lige fod med de større klubber.

Rengøringen er stadigvæk mangelfuld i Spiralen, hvilket der er gjort opmærksom på. Der er stor frustration over dørsystemet, hvilket der fortsat arbejdes på at finde en løsning til. Derudover er det utilfredsstillende den måde som Skolen På Herredsåsen benytter Spiralen. Vi har gentagne gange oplevet skade på vores materiel og en ligegyldighed overfor de regler som er fremsat i forhold til brug af Spiralen, såsom ingen fodtøj indendørs, alle branddøre skal være låst osv. Formanden har løbende dialog med Kultur og Fritid Kalundborg Kommune.

Vi har i Kalundborg Muay Thai en sund økonomi, hvilket skyldes vores stigende antal medlemmer, det økonomiske medlemstilskud som vi har søgt og fået af Kalundborg Kommune og det tilskud som vi bliver støttet med gennem OK tanken.

Vi skal fremover fortsætte den gode ånd der er i klubben, både ved træning og når vi tager til stævner.

Tak for et godt år med klubben.

3. Forelæggelse af revideret regnskab v/kasserer Daniel Erichsen

Daniel fremlægger regnskabet for året der er gået. Han fremhæver det stigende medlemstal. Der er balance i regnskabet, og vi har sluttet året med et lille minus.  Regnskabet er godkendt af de tilstedeværende.

4. Fastsættelse af kontingenter

Cheftræner Søren Hansen foreslår at nedsætte kontingentet med 25 procent på alle hold. Begrundelsen hertil er at få en større medlemstilgang, og at der på tidspunktet diskuteres i DMF (Dansk Muay Thai Forbund), om prisen for den enkelte fighter som skal deltage ved stævner, skal sættes op.

Derudover stiller Søren Hansen forslag til, om mobilepay er en mulighed hvis man kommer til enkelte træninger, uden at være meldt ind, og hvor meget det evt. skal koste.

Jeanette Wedberg påtager sig ansvaret for at undersøge denne mulighed. Der debatteres hvad prisen skal være, og der er enighed om at det skal koste 40 kr. pr. gang.

Begge forslag som Søren Hansen har fremlagt godkendes ved enighed.

I forhold til at klubben gerne vil promovere sig ved udbredelse af klubtøj, fremlægger Kasper Fiirgaard en idé til, at man får en klub T-shirt ved indmelding. Forslaget godkendes ved enighed. 

5. Indkomne forslag fra medlemmer af klubben

Træner Brian Bo Petersen havde et indkommen forslag til at der skal være procenter på køb af klubtøj, men han trækker forslaget tilbage, da han samtykker i ovenstående forslag omkring gratis klub T-shirt ved indmeldelse.

Han foreslår også nye sjippetov, da de nuværende vi har i klubben, ikke bliver brugt grundet mangel på kvalitet, hvilket bliver godkendt ved enighed.  

Træner Bassam Chahrour informerer om et internt samarbejde som han arbejder på, med en klub i Randers. Han foreslår blandt andet at der planlægges en træningsweekend, hvilket han vil arbejde videre på.

Derudover foreslår Bassam, om det kunne være en mulighed at opstarte et juniorhold kun for piger. Cheftræner Søren Hansen ser gode muligheder for dette, men det kræver at der er en træner til rådighed. Dette arbejdes der videre på.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter

  • Palle Andersen bliver genvalgt som formand for en 2-årig periode.
  • Kasper Fiirgaard bliver genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
  • Brian Bo Petersen bliver genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.
  • Dan Klink bliver genvalgt som revisor for en 1-årig periode.
  • Søren Hansen bliver genvalgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.
  • Daniel Erichsen fratræder bestyrelsen og dermed også sin post som kasserer.
  • Jeanette Wedberg bliver genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-periode og overtager posten som kasserer.
  • Stine Østergaard Pedersen fratræder bestyrelsen og dermed også sin post som sekretær.
  • Jette Feldthaus bliver valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode og overtager posten som sekretær.

Palle Andersen siger tak til Stine og Daniel for deres arbejde i bestyrelsen og velkommen til Jette.

7. Eventuelt

Træner Bassam Chahrour fremlægger et ønske om nyt tøj til trænere. Dette godkendes.

Jette Feldthaus spørger ind til muligheden for et lokalt Muay Thai stævne. Cheftræner Søren Hansen kan berette, at det er på tegnebrættet, men at det kræver flere lokale fightere i klubben som kan opstille, da det vil gøre interessen for stævnet større og dermed give flere tilskuere. Det er derfor et arrangement som vil blive afholdt i fremtiden, når de nødvendige faktorer er tilstede. Hertil tilføjer Jette Feldthaus, at der vil være interesse fra Kalundborg Kommune til at promovere et sådanne arrangement.

Cheftræner Søren Hansen fortæller omkring udviklingen af forbundet DMF (Dansk Muay Thai Forbund). Der har i mange år ikke været de store støttekroner til dette forbund, hvilket har bevirket at der ikke har været så meget initiativ på området. Der er dog på nuværende tidspunkt blevet skabt ny interesse i forbundet, og de forskellige klubber har for nyligt mødtes til en generalforsamling, med ønsket om at optimere forbundet igen. Da der ikke kunne blive enighed om diverse forslag blandt klubberne denne dag, er der indkaldt til ekstra generalforsamling den 10. marts, hvor Søren Hansen og Palle Andersen deltager.

Søren opfordrer til, at hvis nogen har input til denne ekstra generalforsamling i DMF, så modtager Søren og Palle dem gerne og medbringer dem denne dag.

Søren fortæller at en fremtidig mulighed for vores fightere i klubben, kan være at stille op til K1 stævner, som Dansk Kickboxing Forbund udbyder. De har netop også indkaldt til generalforsamling, som kunne være en interessant mulighed at deltage i.

Palle Andersen runder mødet af med en tak for endnu et godt år i Kalundborg Muay Thai, og en stor positivisme for fremtiden.

Comments are closed