Referat af generalforsamling 22. febr. 2017

Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent

Kasper vælges som dirigent.

2. Formandens beretning

Formanden sagde tak til bestyrelsen for det gode arbejde bl.a. i forbindelse med opførelsen af spiralen. Året har budt på mange møder ang. klubbens behov alt for gulv, lyd og lys. Det har været en lang sej kamp som umiddelbart er lykkedes ganske godt. Som alt nyt skal tingene lige justeres hen ad vejen og dette må vi tage som det kommer. Der takkes af for tiden i sognegården og bydes velkommen til en ”ny klub” i spiralen. Der bydes stort og stolt velkommen til vores nye trænere, Bassam og Flemming. Børneholdet har også nyt godt træner team, bestående af Mads, Christian og Lars. Klubben har haft 4 medlemmer i ringen i år. Søren og Brian, som gik fra ringen med sejre, og 2 juniorer, som måtte se sig slået. Alle har gjort det flot for klubben. Der er blevet flyttet udstyr fra sognegården til spiralen. Vores økonomi er flot, og der mindes om, at hvis man har ønsker om kurser el.lign. kan man bare sige til.

3. Forelæggelse af revideret regnskab

Rie fremlagde et flot regnskab, en resultatopgørelse og en balance, som blev gået igennem. Mappe med bilag lå fremme, hvis man var interesseret i at kigge. Daniel spurgte ti,l hvor mange medlemmer klubben har – her blev vist en medlemsliste, og der kunne fortælles at yderligere 7 var klar til indmelding.

4. Fastsættelse af kontingentsatser

Der blev forslået ikke at ændre på kontingent, men derimod at ændre på hvor længe man henholdvis er barn/junior/voksen. Efterfølgende vil kontingent og aldersgrænserne se således ud.

Børnehold 400 kr ½ årligt: Fra 8 – 12 år
Junior 550 kr. ½ årligt: Fra 13 – 17 år, før 13 – 16 år
Voksen 800 kr. ½ årligt: Fra 18 +, før 16+

Forslaget er vedtaget.

5. Indkomne forslag

Bassam efterspurgte judomåtter til at øve fald. Mads fortalte at, dem havde han kørt til Spiralen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Formand:  Palle Andersen er genvalgt
Sekretær: Tanja Fisker er genvalgt
Bestyrelsemedlem: Kasper Fiirgaard er genvalgt
Suppleant: Brian Bo Petersen er valgt
Suppleant: Christian Munthe-Fog er genvalgt

7. Valg af revisor og suppleant

Revisor: Dan Klink er genvalgt
Revisor suppleant: Daniel Winther Runge Erichsen er valgt

8. Eventuelt.

Rie bad bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde sedler til banken.

Daniel spurgte til hjelme, til brug under træning. Disse indkøbes.

Daniel spurgte til, hvornår Flemming starter op som træner. Det gør han torsdag uge 9.

Brian spurgte til direkte kontakt ved indmelding af nye medlemmer. På visitkortene er der en mailadresse som går til Rie og ellers via et link på hjemmesiden kan man indmeldes direkte.

Der takkes af for et godt møde.

Comments are closed